Добри практики и проблеми обсъждаха заети в горския сектор

Добри практики и проблеми обсъждаха заети в горския сектор

На територията на  ТП „ДГС Елин Пелин“ и ТП „ДЛС Дикчан“ се проведе обучение, свързано с Българския Национален стандарт по отговорно управление на горите. Обучението се организира от WWF с подкрепата на ЮЗДП ДП Благоевград. То беше насочено към запознаване на дърводобивните фирми, осъществяващи  дейността си на територията на предприятието, с идеята и концепцията на стандарта, практическите изисквания по отношение на дърводобивните дейности и основните проблеми, свързани с това. Бяха споделени добри практики за опазване на оставащите на корен дървета при сечта и извоза на дървесина, както и начини за опазване на водните течения и почвите.

Първият етап от обучението включваше презентация в зала, където бяха показани двата нови филма, заснети от WWF, в които могат да се видят нагледно   различни методи за опазване на водните течения и оставащите на корен дърветата при извоза на материалите от сечището.

В обучението взеха участие 105 човека, сред тях – лицензирани лесовъди на фирми, горски инспектори към мобилните звена на ЮЗДП и представители на всички ТП ДГС/ДЛС в териториалния обхват на предприятието.