ОИЦ в Перник стартира ежегодната си информационна кампания

ОИЦ в Перник стартира ежегодната си информационна кампания

Пернишкият Областен информационен център даде начало на ежегодната информационна кампания относно актуални възможности за финансиране със средства от ЕСИФ. Екипът на Центъра представи актуалните възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С информационната среща в областния град, започна цикълът от информационни събития, които ще бъдат проведени на територията на всички общински центрове в Пернишка област. Третият за България програмен период 2021 – 2027 г. стартира с процедури инвестиращи в хората, чрез развитие на уменията, модернизация и качество на образованието, административен капацитет, социално включване, равни възможности, насърчаване на заетостта, както и директно подпомагане с храни и друга материална подкрепа за най-нуждаещите се. Тези приоритети ще бъдат постигнати чрез изпълнение на проекти по програмите, съфинансирани от Европейския социален фонд+ „ Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Храни и основно материално подпомагане“, с общ бюджет, възлизащ общо на 3,1 млрд. евро. За общините, които са извън класифицираните градски агломерации, са предвидени инвестиции в подобряване на инфраструктурата в направления като води, енергийна ефективност, улици и др. Проектите, финансирани чрез Програма за развитие на селските райони, трябва да бъдат подадени до 25 ноември 2022 г., чрез платформата ИСУН 2020. Важно условие пред кандидатите е да не са получили предходно финансиране за конкретните дейности. Една от атрактивните процедури по Програма за развитие на селските райони 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е с прием на регионално ниво, чрез Местната инициативна група, функционираща на територията на общините Земен и Радомир. Същата процедура, но този път на национално ниво, е във фаза на обществено обсъждане и предстоящо отваряне. Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.