439 нарушения установи Инспекцията по труда в пернишки регион само за месец
Forklift Repairing Lifting System. Caucasian Worker Fixing the Machine.

439 нарушения установи Инспекцията по труда в пернишки регион само за месец

193 проверки по спазване на трудовото законодателство в предприятията на територията на област Перник е извършила през месец септември Дирекция „Инспекция по труда“-Перник. Това информираха от инспекцията.

 116 от тях са извършени от трудовите инспектори на работните места. При 81 от проверките е осъществен контрол по спазване на противоепидемичните мерки срещу COVID19, както и мерките на правителството за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите и изпълнение на законодателните изисквания при работа от разстояние. 14 от проверките са извършени по искане по чл. 302, ал.2 и чл. 303, ал. 3. При 14 от проверките е упражнен контрол по спазване на изискванията на Закона за хората с увреждания. При 13 е извършен контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на допуснати нарушения.12 от проверките са направени по повод постъпили искания и сигнали на граждани, 7 са извършени по искане по чл. 62/4 от КТ, 4 са извършени по искане на НОИ и други.

В резултат на упражнения контрол от страна на Инспекцията по труда, са констатирани 439 нарушения. Най-много са тези, свързани с трудовите правоотношения- 185. След тях се нареждат нарушенията, които касаят здравословните и безопасни условия на труд- 129. На трето място, но не по важност, са нарушенията, свързани с осигуряване на безопасност на работното оборудване и технологии и 19 са свързани с хигиената на труда на работното място.

През септември трудовите инспектори са съставили 26 акта за установяване на административни нарушения. Повечето от тях- 24, са свързани с нарушения на трудовите правоотношения и само 2 са за нарушения на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът за месец септември, който е направила Дирекция „Инспекция по труда“ Перник показва, че ефектът от упражнявания контрол върху дейността на фирмите в региона има положителен ефект. Той се дължи до голяма степен на факта, че по време на проверките, инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, касаещи трудовото законодателство. Това включва- работа без трудови договори, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и сериозните нарушения,  свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в съответната фирма.