Според закона трябва да подмените уредите за дялове разпределение у дома с дистанционни!
hand adjusting the temperature of heating radiator

Според закона трябва да подмените уредите за дялове разпределение у дома с дистанционни!

Знаете ли, че промени в Закона за енергетиката, влезли в сила на 12 март 2021 година, налагат всички новоремонтирани уреди по радиаторите и водомерите за топла вода да са с дистанционно отчитане?

Знаете ли, че новите уреди за дялово разпределение, които ще монтирате в дома си, трябва да са одобрени от фирмата за дялово разпределение?

Вече знаете!

„Важен елемент, който често се пропуск а от хората е, че избират уреди, но не ги съгласуват с топлинния счетоводител, а това е изключително важно! Индивидуалните уреди за дялово разпределение в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда етажна собственост, трябва да се одобрят или най-добре да се поръчат от индивидуалния топлинен счетоводител, извършващ услугата дялово разпределение на топлоенергията. Това е необходимо, защото уредите трябва да са съвместими със софтуера, който Вашият топлинен счетоводител използва, за да засича уредите“, обясни инж. Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикационните дружества в България.

От 1 януари 2027 година всички индивидуални уреди за дялово разпределение в имотите на клиентите, присъединени към абонатна станция в сграда етажна собственост, е задължително да са с дистанционен отчет. Условието е описано в Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.

„До крайния срок 1 януари 2027 година всички монтирани уреди, които не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва да бъдат подменени или да се преустроят така, че да осигуряват възможност за дистанционно снемане на показанията“, обясни инж. Кремен Георгиев.