Доставката на дърва за огрев в пернишка област за сега върви добре, увериха от ЮЗДП

Доставката на дърва за огрев в пернишка област за сега върви добре, увериха от ЮЗДП

Значително е увеличено количеството на дървата, предназначени за отопление на населението, на територията, която обхваща Югозападно държавно предприятие. Държавните горски стопанства в област Перник разполагат с достатъчно дърва за огрев и изпълняват подадените от кметовете и кметските наместници в региона заявки. Това информираха от ръководството на ЮЗДП-Благоевград.

За 2022 година в община Брезник са предвидени за огрев над 7000 кубика дървесина. Към настоящия момент са предоставени 3820 кубика на населението, при подадени в „ДГС Брезник“ 802 заявления за закупуване на дървесина. Към момента са  осигурени дърва на 465 домакинства.

В община Трън доставката на дърва за огрев на населението се осигурява от общинско предприятие „Трънска гора“, което стопанисва общинските гори.

В община Земен са предвидени за огрев на населението над 7500 кубика. „ДГС Земен“ обслужва освен община Земен и община Ковачевци. До момента са предоставени 516 кубика дърва за огрев на 611 домакинства, като от община Ковачевци са подадени 496 заявления, а от община Земен – 404.

За „ДГС Радомир“, което осигурява дърва за огрев на жителите на общините Перник и Радомир, са предвидени над 3500 кубика. Към днешна дата са предоставени 829 кубика. Доставени са вече дърва на общо 130 домакинства. От община Радомир са постъпили 271 заявления от домакинства. От община Перник – от 123 домакинства. От ДГС Радомир са предвидени 2300 куб.м дърва за Радомир, а за Перник – 1200 куб.м.. Голяма част от населението се снабдява от общинските гори.

За „ДЛС Витошко – Студена“ за тази година са предвидени 4000 кубика дърва за огрев. До момента са предоставени 2605 кубика. Към настоящия момент са задоволени нуждите на 299 домакинства, от подадени 387 заявления за закупуване. „ДЛС Витошко-Студена“ разполага и със собствен транспорт, което улеснява много хората, нуждаещи се от дърва за огрев.

По информация на ЮЗДП, посочените  количества дърва са само по подадени заявления от кметовете и кметските наместници. Голяма част от домакинствата се снабдяват с дърва за огрев от фирмите, извършващи дейност в промишления дърводобив. Има и не малко индивидуални поръчки за дърва, които се изпълняват от горските стопанства в областта.

Имайки предвид значително завишеното търсене на дърва за огрев, снабдяването  на територията на област Перник върви сравнително добре, като се има предвид, че е месец септември. Въпреки че предвидените количества дърва за тази година са по-големи, до края на октомври ще бъдат издължени над 85% от заявените количества, увериха от ЮЗДП.