КТ “Подкрепа“ даде ултиматум на здравното министерство за увеличаване на заплатите на служителите в РЗИ

КТ “Подкрепа“ даде ултиматум на здравното министерство за увеличаване на заплатите на служителите в РЗИ

В писмо до министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, Медицинска федерация „Подкрепа” дава 7-дневен срок, в който да бъде информирана за конкретните действия на Министерство на здравеопазването, които са предприети или ще бъдат предприети (както и в какви срокове) за реализиране на увеличение на основните месечни възнаграждения на заетите в Регионалните здравни инспекции в страната.  „Вярваме, че ще намерим полезния за обществото и справедлив за служителите механизъм за разрешаване на поставения проблем, но декларираме, че липсата на конкретни и адекватни стъпки в тази посока, ще възприемаме като обстоятелство, което ни освобождава от поетите от нас ангажименти  за коректно и социално отговорно поведение“, се посочва в писмото, подписано от председателя на Медицинската федерация към КТ “Подкрепа“- Соня Върбанова.

В документа се посочва, че в свое писмо от 8 април 2022 г., до тогавашния министър на здравеопазването, броени часове преди сключването на новия Отраслов колективен трудов договор, Медицинска федерация „Подкрепа“  е заявила ясно и категорично, че „със сключването на ОКТД ще се постигне само първа и плаха крачка към реалното осъществяване на поетите от правителството конкретни ангажименти“. Синдикатът недвусмислено е предупредил, че без определени конкретни действия, „ще имаме формално договорени, но неприложими и неизпълнени параметри по отношение на ръста на заплатите в отрасъл „Здравеопазване“. В същото писмо, Медицинска федерация към КТ “Подкрепа“ е изброила конкретни стъпки, които трябва да се предприемат, за да се постигнат ефективни резултати, включително по отношение на възнагражденията на служителите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, в т.ч. на заетите в Регионалните здравни инспекции. В тази връзка е била посочена както нуждата от осигуряване на финансов ресурс, така и потребността от предприемане на промени в нормативната база (в преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация), които да създадат юридическа възможност за еднократно определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на заетите при второстепенни разпоредители при МЗ, които работят по служебно или по трудово правоотношение в администрацията.

От Медицинска федерация към КТ “Подкрепа“ подчертават в писмото си, че към момента, са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за увеличаване на разходите за персонал. С това е осигурен финансов ресурс, който според изричния текст на чл.1 от цитираното ПМС № 210 е целеви и следва да е насочен само и единствено към „достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 г. за второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването“.

В писмото си, синдикатът информира, че „ към днешна дата, синдикалните секции на КТ „Подкрепа“ при РЗИ сезираха Медицинска федерация „Подкрепа“ с искане за оказване на съдействие за организиране и провеждане на протестни действия и отпочване на процедура по Закона за уреждане на колективните трудови спорове, в т.ч. предприемане на ефективни стачни действия. Причината за възникналото социално напрежение е липсата на каквато и да е индикация, че одобрените допълнителни разходи по бюджета на МЗ ще бъдат използвани за увеличение на основните възнаграждения на работещите в Регионалните здравни инспекции, каквото е предназначението на част от тези средства съгласно чл.1 и чл.2 от ПМС № 210 / 29.07.2022 г.