183 нарушения установи Инспекцията по труда в пернишка област само за месец

183 нарушения установи Инспекцията по труда в пернишка област само за месец

68 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на територията на област Перник е извършили Дирекция „Инспекция по труда“ през месец август.

Най-много са проверките, извършени съгласно изискванията на чл.302, ал. 2 и чл. 303, ал.3 от Кодекса на труда. 17 от проверките са свързани с изпълнението на издадени предписания за констатирани нарушения. 14 от проверките са направени на работните места в съответните фирми. При 10 от проверките е извършен контрол по спазването на изискванията на Закона за хората с увреждания. 5 от тях са извършени по искане по чл. 327, ал. 2 и други.

В резултат на извършения контрол, инспекторите са констатирали през август 183 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са тези, свързани с трудовите правоотношения. Следват 50 нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място. 37 са нарушенията по безопасност на работното оборудване и технологии и 10 са за неспазване на нормите за хигиена на труда.

През изминалия месец инспекторите на Д“ИТ“- Перник са издали 12 акта за установяване на административно нарушение. От тях 10 са свързани с нарушаване на нормите регламентиращи трудовите правоотношения и 2 са свързани със Закона за безопасни и здравословни условия на труд.

По време на проверките, инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите при констатиране на нарушения, които са свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без трудов договор, неспазване на работното време, заплащане на труда, полагане на извънреден труд. Обект на внимание от страна на инспекторите допуснатите сериозни нарушения, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Според анализа на Д“ИТ“ за август, въпреки финансовите затруднения, които изпитват голяма част от фирмите, чувствително са намалели случаите на работа без трудов договор и ненавременно заплащане на труда.