„Топлофикация Перник“ депозира ново инвестиционно намерение, което цели да се подобрят екологичните показатели на централата!

„Топлофикация Перник“ депозира ново инвестиционно намерение, което цели да се подобрят екологичните показатели на централата!

„Топлофикация Перник“ е депозирала поредното инвестиционно намерение до директора на РИОСВ София, което има за цел подобряване на екологичните показатели. Централата планира да инвестира средства допълнително в съоръжения за производство на енергия от природен газ. Това информираха от дружеството.

Както вече „Съперник“ писа, преди около 2 години „Топлофикация Перник“ инвестира няколко милиона евро в 3 газови когенератора, чийто монтаж почти приключва. Изпълнителният директор на топлофикационното дружество инж. Чавдар Стойнев, информира, че се очаква новите съоръжения да влязат в експлоатация през есента.

Инвестициите в газови когенератори са част от стратегията на предприятието за по-зелено производство на енергия чрез постепенно премахване на въглищата като гориво, което ще доведе до намаляване на въглеродните емисии.

Според  заявеното ново инвестиционно намерение „Топлофикация Перник“ ще инвестира в още 2 газови когенератора, с чието пускане в експлоатация ще се намали значително количеството на използваните въглища в ТЕЦ“ Република“.

„Причината за внедряване на нови по-екологични горива е не само в отговор на усилията на Европа за намаляване на въглеродните емисии. Внедряването на тези горива се дължи заради наблюдаваната трайна тенденция за влошаване на качествата на използваните местни кафяви въглища. Експерти геолози, химици, сондьори, и маркшайдери установиха, че през годините съдържанието на пепели във въглищата е значително увеличено, а калоричността им е намаляла за сметка на себестойността на въглищата“, поясни инж. Чавдар Стойнев. Според него, модернизирането на предприятието, чрез въвеждане на нови мощности за комбинирано производство на гореща вода, пара и електрическа енергия е от изключително значение за развитието, както и за запазване на заетостта в района.

„Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до значително подобряване на качеството на атмосферния въздух в Перник. Увеличаването на дела на природния газ за сметка на използваните въглища ще осигури чиста топлинна енергия за абонатите и недопускане на употребата на горива за битово отопление с неясен произход и качество. С редуцирането на количествата въглища ще се премахнат напълно замърсителите в продукта от горенето, ще се намалят генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс, емисиите на прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден диоксид“, допълни още инж. Чавдар Стойнев. Той изрази надеждата си, че РИОСВ-София ще придвижи документите по новото инвестиционно намерение в ускорен порядък, за да може то да бъде реализирано.