Губернаторът на Перник апелира за спазване на противопожарните изисквания

Губернаторът на Перник апелира за спазване на противопожарните изисквания

Поради пожароопасния сезон, в който се намира страната, областният управител  на Перник Людмил Веселинов отправи апел към жителите на областта за проява на бдителност и за спазване на противопожарни правила с цел предотвратяване възникването на пожари.

Людмил Веселинов призова за стриктно спазване на забраните  за:

-паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии;

-паленето на открит огън, тютюнопушене и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях.

-Земеделските стопани, ангажирани през определения сезон с работа на открито да осигурят необходимите мерки за пожарна безопасност- достатъчно количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.

-В личните стопанства паленето на огън в дворове да е само на обезопасени места, в неветровито време и под наблюдение до пълно угасване на огъня.

-Засилен контрол от страна на собствениците и на лицата, на които са предоставени за управление горските територии, както и на собствениците на линейни обекти и съоръжения в горските територии и изпълнение на Плана за действие при гасене на горски пожари 2022 година при необходимост.

-Лице, забелязало пожара, незабавно да уведоми центъра за приемане на спешни повиквания към Единния европейски номер 112.

 -Засилен контрол за недопускане  на палежи в стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии ще бъде оказван през целия рисков период.

  „Апелирам за отговорно поведение, за да не застрашаваме живота на населението и да опазим природните богатства в област Перник!“, заявява областният управител.