Стартира Програма за заетост на младежи в областта на културата!

Стартира Програма за заетост на младежи в областта на културата!

Стартира Програма за осигуряване на заетост на младежи в областта на културата. Това информираха от Дирекция „Бюро по труда“ в Перник.

 „Основната цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж по специалността на безработни младежи до 29-годишна възраст. Те трябва да са завършили средно образоване с придобита квалификация по професия от професионалните направления: „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката. По тази програма се предоставя възможност за заетост и на младежи завършили висше образование по специалност от област на висшето образование: „Изкуства“, професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.“, поясни директорът на Бюрото по труда в Перник Росен Симеонов.

Целеви групи по тази програма са безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, които са завършили:

 средно образоване с придобита квалификация по професия от професионално направление „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката;

 висше образование по специалност от област на висшето образование „Изкуства“, професионално направление „Теория на изкуствата“, „Изобразително изкуство“, „Музикално и танцово изкуство“ или „Театрално и филмово изкуство“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.

Работодатели по програмата са институти в областта на културата по Закона за закрила и развитие на културата, които осъществяват дейност в Република България.

Подробности за програмата могат да се намерят на сайта на Агенция по заетостта, както и в Дирекция „Бюро по труда”- Перник.