Община Перник търси да назначи! 

        Община Перник търси да назначи! 

                         Обява подбор за управител на Младежки център Перник

Настоящата обява е за подбор на управител на Международен младежки център гр. Перник, в изпълнение на проект № BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМЕИП), с бенефициент община Перник.

Основна цел на проекта е изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на ефективни мерки и дейности, насочени към социалното включване и личностно развитие на младите хора на територията на общината, със специален фокус върху уязвимите групи. С реализиране на проекта ще се надградят усилията на община Перник за подпомагане и развиване на младежките дейности в града, като се предвижда изграждане на нов модерен и съвременен младежки център, който да развива дейността си в няколко основни направления, включващи мерки за социално включване и приобщаване, обучителни и образователни модули, развиване на международни отношения с организации със сходна визия и мисия. Дейностите на младежкия център ще бъдат отражение на нуждите на младите хора, като същевременно ще се базират на съвременни обучителни програми, подпомагащи развитието на знания, умения и нагласи. Целевата група на Младежкият център ще бъдат младежите на възраст между 15 и 29 години като специален фокус ще бъде отделен на младите хора от уязвими групи, които са в риск – представители на етнически малцинства, младежи от социални институции, живеещи в отдалечени или слабонаселени райони, ученици застрашените и/или отпадналите от образователната система, както и онези, които по една или друга причина не успяват успешно да се адаптират към средата, в които живеят. Изграждането на инфраструктура подходяща за развитие и изява младите хора ще бъде съчетано и с осигуряване на необходимия квалифициран образователен персонал към младежкият център, който да бъде в постоянен контакт с представителите на целевите групи и да допринесе за постигане целите на проекта. В тази връзка община Перник търси да назначи способен, квалифициран и мотивиран професионалист на ръководна длъжност „Управител“ на Международен младежки център Перник.

Брой работни места, за които е обявен конкурсът за тази длъжност: 1 работно място.

Описание на длъжността:

Обявената позиция е свързана със следните области на дейност: Организационна, Административно-управленска и финансова дейност.

Управителя ще отговаря за организацията и реализацията на цялостната дейност на Младежкия международен център. Упражнява контрол при изпълнението на дейностите планирани в рамките на проекта. Отговаря за задължителната документация и кореспонденция, както с община Перник, така и с външни организации, институции, международни партньори, свързана с дейностите и предоставяните от центъра услуги. Планира, възлага, ръководи, контролира и координира работата на младежките работници, образователни медиатори и спомагателен екип в Младежкия международен център. Представлява центъра пред външни лица и организации.

Има задължението да изготвя и представя на кмета на община Перник месечни отчети и доклади за дейността на центъра.

Участва в дейности по социално сближаване и организиране на съвместни инициативи с представители на младежките центрове на Съвета на Европа изградени в България, в градовете Стара Загора, Пловдив, Враца, Добрич, Бургас, Габрово и Монтана.

Участва в международен обмен с представители на младежки центрове и организации от страните-донори на ФМЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), както и такива от страни членки на Съвета на Европа.

Място на работа – Младежки Международен център Перник. Към настоящият момент се изгражда сградата на центъра, като до момента на нейното завършване работното място ще бъде в предоставено за целта помещение на общинска администрация.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

● Кандидатите трябва да бъдат с българско гражданство;

● Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

●Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията;

● Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

● Да притежават висше образование – завършена образователна степен бакалавър;

● Да владеят английски език ниво С1 или С2 съгласно Европейската езикова квалификационна рамка или еквивалентно;

●  Професионален опит – 3 (три) години стаж на ръководна и/или експертна длъжност;

● Да притежават компютърна грамотност.

Специфични изисквания

● Да имат богат опит и професионална компетентност и способност да прилагат знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността (ръководен опит);

● Да притежават и проявяват способности за планиране, организиране и контролиране на  дейности, свързани с изпълнение на преките задължения произтичащи от длъжността;

● Да са комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

● Да са лица проявяващи отговорност, коректност, лоялност, мотивация за работа с младежи и потребители от различни рискови групи,

● Да са лица притежаващи умения за справяне с конфликти.

● Да имат практически опит в работа с младежи, както и с деца и младежи от уязвими групи ( хора с увреждания, роми, самотни майки );

● Да познават спецификата на младежката работа и работата на терен с деца и младежи и техните родители.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на пълно работно време, по чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок. Проектът е със заложен срок до приключване на изпълнението на проекта – 20.02.2024г., като заложената заетост на управителя е за срок от 20 месеца.

Възнаграждение:

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ към ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Размерът на стартовото основно месечно възнаграждение за длъжността „Управител“ е 1300 лева.

Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

– заявление по образец;

– автобиография по образец;

– копие от документи за завършено образование, квалификация, сертификати;

– копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж;

– актуална снимка;

– три годишна концепция за развитието на Младежки международен център Перник, която трябва да включва най-малко следното съдържание:

⮚        анализ и оценка на младежкия сектор в Област Перник;

⮚        цели и приоритети на Младежки международен център Перник;

⮚        мерки за включване на младежи, включително и такива от уязвими групи и роми в дейностите на Младежкия международен център;

⮚        мерки и възможности за овластяване на младежи;

⮚        план за приложимост и етапи за реализацията на описаната концепция .

 Начин на извършване на подбора:

1.         Проверка на документите.

2.         Провеждане на интервю и защита на концепцията с допуснатите кандидати.

3.         Оценяване, класиране и обявяване на резултатите от конкурса.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не отговарят на изискванията, посочени в обявата.

  Място за подаване на документи:

Документите могат да бъдат представени по електронен път – сканирани на ел. поща:  v.ivanova@pernik.bg или на хартиен носител в запечатан плик в деловодството на Общинска администрация – Перник на адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1 А. На плика трябва да е изписана следната информация:

 За участие в конкурс за подбор на „Управител на Международен младежки център Перник“.

Име и фамилия, адрес и телефон на кандидата.

Текст: „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ“

 Краен срок за подаване на документи:

До 16:00 часа на 29.07.2022 г.

Лице за контакт: Вергиния Иванова, тел: 0884 458 758