Много неизвестни след проверките в Центъра за настаняване от семеен тип в Дрен

Много неизвестни след проверките в Центъра за настаняване от семеен тип в Дрен

Три проверки са извършени в Центъра за настаняване от семеен тип в радомирското село Дрен след изтекли в медиите сигнали за нередности, съобщи на специална пресконференция областният управител Кирил Стоев. Социалното заведение е било инспектирано от община Радомир, Агенцията за качество на социалните услуги и омбудсмана проф.Диана Ковачева, след писмо на губернатора.

До инспекциите се стигна след изтекли в публичното пространство информации за системен тормоз върху децата в Центъра за настаняване от семеен тип в село Дрен. Появиха се и записи, от които се чува как питомците на социалната институция са подложени на унижения и тормоз. Губернаторът е изпратил копия от отговорите на отделните институции  на община Радомир, тъй като кметът на общината е доставчик на тази социална услуга и той носи най-голямата отговорност за случващото се в Дома.

Според проверката извършена от община Радомир няма драстични нарушения  в социалната институция. Персоналът си върши съвестно работата, храната се изготвя по наредба, чистотата е факт. Признава се, че има възникнало напрежение с някои деца, възникнало през месец май, след напускането на тийнейджъри, домуващи в социалното заведение. Според становището на общината останалите деца, под външно въздействие, бойкотират спазването на установените правила, като отказват да посещават учебни занятия, нарушават вечерния час, не харесват приготвената храна, не се включват в никакви дейности, организирани от служителите. Проверката, извършена от общината, е показала, че условията в двата дома са добри,

Според Агенцията за качеството на социалните услуги документацията се поддържа според законовите изисквания, а твърденията на част от възпитаниците на дома се потвърждават частично. Влошена е комуникацията между персонал и деца. И в тази проверка се подчертава, че до това се е стигнало след посещение на външни лица в заведението. Налагани са наказания на деца. Препоръчва се да се разгледа подбора на персонал.

След извършената проверка най-обемен е докладът на екипа на омбудсмана на републиката проф.Ковачева. Росочени са фрапиращи случаи на нарушения на правата на децата. Отбелязани са куп пропуски – от условията в стаите, до качеството на храната. Липсват достатъчно дрехи и бельо. Не се осигуряват навреме лекарства. Децата се наказват да не излизат от услугата и не им се дават полагащите им се джобни пари. Проверяващите са установили още, че няма установени нормални отношения между персонал и деца и децата си мислят, че могат да правят каквото си искат. Не се осъществява подкрепа и контрол от социалните служби. Стряскащо е предположението в доклада, че някои от „дарителите“ които идват в дома го правят с цел да приобщят децата към тях, с цел трафик…

Да се подобри качеството на храната, както и да се осигурява специална закуска на децата, предназначена за училище, препоръчва омбудсманът. Необходимо е да се включат по-голям брой деца, които да ползват външни социални услуги, според обществения защитник. Докладът на омбудсмана сочи, че трябва да се назначи психолог, който да започне работа с децата и служителите, с оглед подобряване на психосоциалния климат в центъра. Също така е необходимо да се предприемат стъпки за осигуряване на летни почивки на децата чрез националната програма „Отново заедно“ на Министерство на образованието и науката. Омбудсманът настоява да се организират профилактични прегледи на всички деца и младежи, включително стоматологични. Общественият защитник предлага дирекция „Социално подпомагане“ в Радомир да спре настаняването на деца и юноши до решаване на системните проблеми и намиране на адекватни мерки. Омбудсманът насочва и към определянето на ментори, които да работят индивидуално с децата. На Държавната агенция за закрила на детето е препоръчано да координира процеса на подкрепа на услугите и да извърши проверка с оглед правото на защита на децата от насилие.

В момента в дома има настанени 14 деца на възраст от 13 до 18 години. За тях се грижи персонал от 20 души.

„От тук нататък, това, което надявам се да се случи, е да се направи сериозен анализ на очевидни пропуски в предоставянето на социалните услуги за тези деца и да се вземат незабавни мерки за отстраняването им. Цялото ни общество е отговорно за живота и здравето на тези деца, които по една или друга причина са живели в риск, а от пряко отговорните институции зависи да им бъде осигурена подкрепяща среда, така че да имат всичко необходимо за нормален начин на живот оттук насетне“- каза областният управител Кирил Стоев.

В заключение може да се каже, че след трите проверки в социалната институция в Дрен остават много въпроси, на които се чакат отговори, са още повече. Категорично ясно е, че има много проблеми, които трябва да бъдат решени в спешен порядък.