Областна дирекция „Земеделие“-Перник напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи за някои срокове за подаване на документи!

Областна дирекция „Земеделие“-Перник напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи за някои срокове за подаване на документи!

Областна дирекция „Земеделие“ в Перник, във връзка със създаването на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2022-2023 година, съгласно ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, напомня за някои важни срокове за подаване на документи:

 В срок до 31 юли лично или чрез пълномощник, всеки собственик на земеделски земи подава декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ до общинска служба по земеделие по местонахождение на имотите. В нея се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите за предстоящата стопанска година. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици;

В срок до 31 юли лично или чрез пълномощник, всеки ползвател на земеделски земи е длъжен да представи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите копие от договорите за ползваните от него имоти, с цел определяне на изходните материали за създаване на масивите за ползване за предстоящата стопанска година. Ползвателите подават заявление по чл.70 с приложен към заявлението опис на имоти, съгласно регистрираните в ОСЗ договори. Всеки ползвател посочва в заявлението начина, по който желае да ползва всеки от наетите или арендувани имоти през съответната стопанска година, а именно – в реални граници или комасирано /включени в процедурата по чл.37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи в съответното землище/.

От ОД “Земеделие“ напомнят, че всички собственици на земеделски земи, които не подадат декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ в срок до 31 юли, за имотите за които няма сключени договори за наем или аренда, ще се включат в процедурата за създаване на масиви за ползване, като имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, т. нар. „бели петна“.