465 нарушения в региона установи Инспекцията по труда в Перник само за един месец

465 нарушения в региона установи Инспекцията по труда в Перник само за един месец

146 проверки по спазването на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на област Перник е извършил през юни Инспекцията по труда.

От тях 54 са извършени от трудовите инспектори по работните места.  40 от проверките са по чл. 302, ал. 2 и чл. 303, ал. 3 от Кодекса на труда. 28 от проверките са свързани с изпълнението на издадени предписания за отстраняване на установени нередности. 27 са извършени по инициатива на МВР. 4 от проверките са свързани със спазването на изискванията на Закона за хората с увреждания,  5 са по искане на работодатели за разрешаване на извършване на технологични и специални взривни работа, 3 са по повод постъпили искания и сигнали на граждани и други.

В резултат на извършените проверки, инспекторите са констатирали през месец юни 465 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията, свързани с трудовите правоотношения- 226. Следват нарушенията на здравословни и безопасни условя на труд-135. По спазването на изискванията за безопасност на работното оборудване и технологии са установени 84 нарушения, а по хигиена на труда-20.

През месец юни са съставени 14 акта за установяване на административни нарушения. Най-много са актовете, свързани с нарушението на нормите, които регламентират трудовите правоотношения-13.  Само 1 акт е съставен за нарушение на нормите, регламентиращи здравословните и безопасни условия на труд.

Анализът, който е направила Д“ИТ“-Перник за месец юни показва, че по време на проверките инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва-работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и сериозните нарушенията, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите във фирмата.