Улесняват делата срещу длъжници!

Улесняват делата срещу длъжници!

Всички процесуални действия в заповедното производство, където се разглеждат дела на длъжници, да се извършват електронно и всички актове на съда в производството, включително заповед за изпълнение и изпълнителен лист, да се издават онлайн. Това предвиждат промени в Гражданския процесуален кодекс, качени за обществено обсъждане.

Той предвижда още заявленията за издаване на заповед за изпълнение и приложенията към  нея да бъдат подавани по електронен път чрез електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие.

Изключение от това правило е предвидено за заявителите, които не са търговци или не са представлявани от адвокат – те могат да подават заявления в писмена форма, на хартиен носител в съда. Като улеснение на длъжника при упражняване на правата му, възражение срещу издадена заповед за изпълнение може да се подава в писмена форма, във всеки районен съд.

За осигуряване на ефективност и бързина на заповедното производство, всички районни съдилища в страната ще разглеждат заявленията за издаване на заповед за изпълнение.

По реда на заповедното производство се разглеждат исканията за присъждане на вземания, чиято дължимост не е оспорвана от длъжника. Законът предвижда облекчен режим на доказване на вземанията, кратки срокове за разглеждане на исканията, както и по-ниски такси, което прави съдебните заповедни производства ефективни и достъпни. Разликите в натовареността на отделните съдилища, както и някои разлики в практиката и организацията, водят до съществени разлики в сроковете за произнасяне по заповедните производства.

Съгласно доклада към предложението на ВСС, налице са съществени разлики в натовареността на районните съдии в страната. Действителната натовареност на съдиите от Софийски районен съд (СРС) към 31.12.2020 г. е била 66,2 дела за разглеждане месечно на един съдия, в Районен съд – Велико Търново – 32,09 дела, в Районен съд – Перник – 61,38 дела, а средният брой дела за разглеждане месечно на съдия в районен съд в областните центрове е 51,08.

Разликите в натовареността на отделните съдилища, както и някои разлики в практиката и организацията на работа по места, водят до съществени разлики в скоростта на правораздаването между отделните региони в страната. Според доклад на Световната банка, стандартно гражданско дело в СРС приключва средно за 439 дни, което е повече от два пъти по-дълго от районните съдилища в другите големи градове – Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе.

В малък районен съд заповедите за изпълнение се издават в рамките на законоустановения тридневен срок, в районен съд в областен град – за около седмица, а в София този срок може да е неколкократно по-дълъг. Това затруднява и забавя достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса – заявители и длъжници, като особено неблагоприятно засегнати са заявителите в областните центрове, пише в мотивите към законопроекта.