Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

След протеста на работещите в системата на НЗОК за назначаване на още специалисти в системата, след промяната в Закона за хората с увреждания, правителството в оставка прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г.

Целта е да се определи механизмът за предоставяне и ползване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания в съответствие със Закона за хората с увреждания. До сега ангажимента по предоставянето на помощните средства имаха общинските служби за социално подпомагане, които разполагаха както с базата данни за правоимащите, така и с необходимия софтуер. С измененията в Закона за хората с увреждания, ангажимента по оформянето на документите за предоставянето на помощните средства се прехвърли, незнайно по какви причини, на НЗОК. Това създаде много затруднения за хората с увреждания, за които Днес и утре информира.

С измененията се предвижда  дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да се извършват изцяло автоматизирано, чрез специално създаден в НЗОК специализиран софтуер. Електронизирането на тези процеси води до улесняване на лицата да упражнят правото си на достъп до нужното им помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие.

Очаква се с новите условия и ред да се оптимизира и улесни процесът по предоставяне на посочените изделия и съответно правоимащите лица да бъдат обезпечени с нужните им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.