450 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

450 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

130 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирми на територията на областта е извършила Инспекцията по труда през месец май.

Близо половината от тях са извършени по работните места. 29 от проверките са свързани с контрол по изпълнение на издадени предписания за отстраняване на установени нарушения. 12 са по повод постъпили искания и сигнали на граждани, а 12 са по искане по чл. 202, ал. 2 и 303, ал. 3 от КТ. 6 от проверките са по искане на МВР и 3 са по искане по чл. 327, ал. 2 и други.

В резултат на упражнения контрол, трудовите инспектори са констатирали през месец май 450 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията по трудовите правоотношения- 214. След тях се нареждат тези по здравословни и безопасни условия на труд- 124, по безопасност на работното оборудване и технологии-82 и по хигиена на труда- 30.

През изминалия месец Инспекцията по труда е съставила 11 акта за установяване на административно нарушение. Най-много са актовете за установени нарушения на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения-10 и само 1 е свързан с нарушение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът, който е направила Дирекция „Инспекция по труда“ в Перник показва, че по време на проверките инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва-работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на вниманието на инспекторите са били и сериозните нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите. В анализа се посочва, че в резултат на упражнявания контрол от страна на Инспекцията по труда се наблюдава значително намаляване на случаите на работа без писмен трудов договор, полагане на извънреден труд и забавяне в изплащането на трудовите възнаграждения.