Извънредно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се проведе в Перник

Извънредно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се проведе в Перник

Под председателството на областния управител Кирил Стоев се проведе извънредно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Поводът за срещата на институциите и неправителствените организации, членове на Комисията e изпълнение на мярка 6.1. от План-програмата на ОКБДП за провеждане на съвместни областни учения за реакция при постъпило ПТП. В началото на месец юли предстои да се организира и проведе тренировъчно учение, което да покаже взаимодействието и реакцията на институциите при постъпило ПТП. Събитието е част от Областната кампания по безопасност на движението по пътищата. По време на заседанието бяха набелязани и конкретни дейности и мерки, които да бъдат организирани съвместно от всички институции, членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Гости на заседанието бяха Марта Петрова, Росен Рапчев, Бойко Рановски и Тошко Барзилов от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

„Идеята за обща мащабна регионална кампания се зароди в края на март след поредното тежко ПТП на територията на областта, край Расник. Тогава с екипа ми седнахме и разписахме няколко предложения, които бяха представени поетапно на срещи с министъра на транспорта, с г-н Димитър Илиев, заместник-председател на Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата, след тази среща е важно да отбележа, че започнахме изключително добро взаимодействие и съвместна работа по рамката на кампанията с ДАБДП“, заяви областния управител Кирил Стоев. Той подложи на обсъждане рамката на кампанията, която включва три основни модула. Целта на първия модул е да се възпита социално-отговорна култура на поведение на пътя сред на учениците като участници в движението, за да се намалят пътнотранспортните произшествия и да се предотврати участието им в конфликтни ситуации. В този модул се включват провеждане на обучителни и образователни инициативи за ученици на територията на шестте общини, посветени на културата за БДП, които включват теоретична и практическа част. В рамките на този модул, ще бъдат включени постъпилите предложения, които предстои да бъдат разписани в конкретен план и график за изпълнение -състезания, развлекателни игри, съвместни патрули с ученици и представители на Пътна полиция, които да бъдат разположени на ключови участъци с концентрация на пешеходци, различни образователни демонстрации в централните градски части на шестте общини – Алко очила, оказване на първа долекарска помощ, информационна кампания на РЗИ сред населението за нулева толерантност към употребата на алкохол и наркотични вещества, и агресията на пътя, и др.

Във фокуса на втория модул от кампанията са поставени инфраструктурата и контролът. Вече са изпратени писма от областния управител до кметовете на общини за идентифициране на критичните пътни участъци по републиканската и общинската пътна мрежа, както и по уличната мрежа, на база извършените обходи и огледи и констатациите от тях. Те ще бъдат представени в годишния доклад за БДП на ОКБДП – Перник. Освен това в модула са заложени още: засилване на общественото внимание към идентифицираните рискови пътни участъци; поемане на ангажимент от страна на стопаните на пътя (общини и ОПУ) с визия за поетапното им обезопасяване с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки; поемане на ангажимент от страна на контролните органи на ОДМВР за оптимизиране на контролната дейност по идентифицираните пътни участъци и изготвяне на препоръки до стопаните на пътя и пътноподдържащите фирми; поемане на ангажимент от страна на контролните органи на ООАА за оптимизиране на контролната дейност в частта на контрола на тежкотоварния трафик по идентифицирани участъците с интензивност на тежки ПТП. Целта е да се развие подходът „безопасна система“ в основата, на който стои разбирането, че пътната инфраструктура не следва да допринася за настъпване на ПТП със загинали и ранени, а следва да бъде щадяща и смекчаваща евентуална човешка грешка.

В третия модул ще бъде създадена ефективна организация за координация и взаимодействие между компетентните органи за реагиране при ПТП с пострадали или усложнена метеорологична обстановка, затруднени пътни условия, затруднено и/или блокирано движение по уличната и пътната мрежа. Оказването на спасителна дейност и спешна медицинска помощ в рамките на първите минути след настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП) е от ключово значение за овладяване на травмите, ограничаване на инвалидизацията и намаляване на смъртността. Координираните действия на компетентните органи за кризисен мениджмънт са в основата на процеса на управление и справяне с последствията от ПТП. Той включва организация, координация, комуникация и контрол между институциите с единни принципи, стандартни оперативни процедури, адекватно разпределение на отговорностите и интегрирана комуникационно-информационна система. 

В рамките на кампанията ще бъде организиран експертен форум по темата за безопасност на движението по пътищата, а целта е да бъдат дадени конкретни предложения за законови промени в нормативните документи.