Правителството предлага промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правителството предлага промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Министерският съвет със свое Решение от тази седмица одобри проект на Закон за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. То е в съответствие с необходимите мерки включени в Пътната карта за изпълнението на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека.

В законопроекта са предложени текстове, предвиждащи двугодишен срок от влизане в сила на закона, в който бившите собственици или техни наследници подават заявление за установяване (идентифициране) границите на земеделските имоти, за които правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие. Става въпрос за съществуващи или възстановими стари реални граници или със съдебно решение, като след изтичането на срока правоимащите лица се разполагат служебно от общинската служба по земеделие върху земи, предоставени от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.), съобразно с решението за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Това Решение има за цел довършване на реституцията на земеделските земи.