Започва прием по de minimis за стопаните с частично пропаднали площи oт градушката

Започва прием по de minimis за стопаните с частично пропаднали площи oт градушката

От 18 май се отваря прием на заявления по помощта de minimis за земеделските стопани, претърпели щети по земеделските култури под 100% от неблагоприятното климатично условие – градушка. Бюджетът по помощта е 2,8 млн. лв. Приемът ще продължи до 3 юни в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическо лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Средствата ще бъдат изплатени до 17 юни 2022 г.

Целта на помощта е земеделските стопани да възстановят производствения потенциал на засегнатите площи, за да не бъде компрометирана по-нататъшната им дейност. Помощта ще се изплаща при определени ставки по видове култури на хектар.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за щети под 100% пропаднали площи.

Земеделските стопани, които кандидатстват по помощта, са длъжни да декларират размера на определеното от застрахователната компания обезщетение за застрахователното събитие градушка през 2021 г. При представяне на застраховка, бенефициерите прилагат документ от застрахователна компания за определено обезщетение. Помощта по схемата се редуцира с размера на обезщетението по застрахователната полица, до размера на площите, за които се кандидатства. Когато поради бездействие от страна на бенефициера не е заведена щета или не е определено обезщетение от застрахователната компания, бенефициерът не се обезщетява по помощта.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години.

Повече разяснения за кандидатстването по програмата земеделските производители  могат да получат от Областна дирекция на ДФ „Земеделие“.