ЮЗДП отбелязва 30 години Натура 2000 и Програма  LIFE

ЮЗДП отбелязва 30 години Натура 2000 и Програма  LIFE

    На 13 май в Сандански се проведоха занимания по горска педагогика и работа с деца с климатичното фургонче „Горичка в количка“. Участие в събитието взеха горските педагози от Югозападно държавно предприятие ДП инж. Даниела Белемезова и инж. Бранимира Евтимова, инж. Михаела Николова – РДГ Благоевград и инж. Иван Ризов – директор на ТП „ДГС Катунци“. Над 200 деца взеха участие, а  целта на ЮЗДП ДП и „Горичка в количка“ е да стимулира обществения интерес и този на подрастващите към проблемите от екологично естество.

  На 19 май „Горичка в количка“ ще посети и децата от 5 „б“ клас от Пето СУ „Георги Измерлиев“ в Благоевград, за които също са подготвени игри и занимания, насочени към възпитаване в любов и грижа за гората. Децата ще приемат предизвикателството да опознаят  лесовъдските игри, защото те са забавни и носят нови знания за тайните на животни, растения и дървета в гората.

На 20.05.2022 год., в държавен горски разсадник „Локорско“, ЮЗДП ДП съвместно с WWF България и доброволци ще извършат засяване на семена от различни видове дъб в контейнери, които след отглеждането им в разсадника ще бъдат използвани за възстановяване на увредени гори чрез залесяване в защитени зони от мрежата Натура 2000.

 От 2019 г. в горския разсадник на ДГС „София“ (с. Локорско) заработи първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки с капацитет над 1 млн. фиданки годишно, както и оранжерия с две площадки за отглеждане на фиданките и автоматизирано поливане. Модерното оборудване е доставено с финансовата подкрепа на програма LIFE Nature 2016 на ЕК по проект: „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата „Натура 2000“ в България“ – LIFEFORHAB, който е реализиран съвместно от Югозападното държавно предприятие и Горска семеконтролна станция – София. Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние и увеличаване на покритието на 7 приоритетни горски местообитания в 6 целеви зони по „Натура 2000“ на територията на ЮЗДП: Витоша, Огражден-Малешево, Конявска планина, Кресна-Илинденци, Осоговска планина, Скрино.

   Ключовата роля на екологичната мрежа от защитени зони Натура 2000 за опазването на биоразнообразието в Европейския съюз през последните 30 години е безспорна. Програмата LIFE, инструменталният спътник на Мрежата, както за нейното създаване, така и за управление, е основен партньор на ЮЗДП ДП при осъществяване на  дейности по създаване и възстановяване на гори в Натура 2000 зони. Основните факти и цифри от постиженията на Мрежата и Програма LIFE говорят сами за себе си – не само по отношение на техния принос за опазване на природата – но и за социално-икономическите ползи, които носят. Тазгодишният Ден на Натура 2000 също ни дава възможност да си припомним най-важните цели на биоразнообразието на ЕС до 2030 г. за разширяване на мрежата от защитени територии до 30% от сушата и моретата на ЕС и за засилване на усилията за възстановяване.

Горските територии в ЮЗДП имат ключово значение за опазване на дивата природа. Над 50% от територията на ЮЗДП попада в защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 – 43 зони по Директивата за природните местообитания с обща площ 619 299 ха и 25 зони по Директивата за птиците с обща площ 392 585 ха. Със заповед на министъра на земеделието и храните 3% от държавните гори, попадащи в защитени зони от „Натура 2000“, са определени като „гори във фаза на старост“ (обща площ 20 743 ха). Най-често това са труднодостъпни гори във вододайни зони или защитени територии. През 2018 г. във връзка с горската сертификация по FSC делът на държавните гори, които са определени за опазване на гори във фаза на старост и представителни образци на естествени горски екосистеми, достига 71 544 ха (10,4%). Около 8% от тях представляват защитени територии, като с най-голяма площ са трите природни парка „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Беласица“ (общо 65 709 ха). Защитените местности са 88 (общо 7140 ха), а природните забележителности – 54 (общо 2243 ха). Горските територии на предприятието граничат и с управляваните от МОСВ три национални парка – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, както и с 41 резервата. Във фокуса на професионалните грижи на горските и ловни стопани са не само стопанските дейности, но и опазването на биологичното разнообразие. Горскостопанските дейности се ограничават през брачния период на редки видове птици, като кълвачите и совите, както и в местообитанията на редки видове растения и периферните зони около бърлоги на едри хищници и гнезда на грабливи птици.