Стартира проектът за функционирането на Областния информационен център за периода 2022 – 2023 година

Стартира проектът за функционирането на Областния информационен център за периода 2022 – 2023 година

На встъпителна пресконференция днес бе обявено официално началото на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022-2023“. Той е финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 249 760 лева.

Екипът за управление на проекта за управлението му е в състав -ръководител и инж. Иван Искренов, координатор – Рсица Симеонова,

Общата цел на проекта е да се осигури ефективното функциониране на ОИЦ – Перник през периода 2022-2023 г. и да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Приоритет на ОИЦ – Перник е да популяризира ролята на ЕС,  да информира за възможностите за финансиране по програми и да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите.

С изпълнението на основната дейност по проекта „Осигуряване функционирането на ОИЦ през периода 2022-2023 г.“ ще бъде постигнато изпълнението на главната цел на процедурата, Националната комуникационна стратегия (НКС) и на Споразумението за партньорство (СП) – ще бъде надградена и познаваемостта и информираността за европейските фондове и програми, като ОИЦ Перник съзнателно и целенасочено ще работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите финансирани от ЕСИФ, като гради широко обществено доверие и подкрепа.

За периода на изпълнение на проекта Областният информационен център – Перник ще работи по напрегната програма. Предвижда се провеждането на 12 регулярни информационни срещи за информиране на потенциални бенефициенти от всички шест общински центъра или по-големи населени места в различните общини на Област Перник. Всяка година ОИЦ ще организира по 1 регулярна информационна среща в шестте общини на областта. Ще бъдат проведени 6  работни срещи  с различни представители на: общини от област Перник, институции, целеви групи, браншови организации, неправителствени организации,  и др. заинтересовани групи. Ще бъдат проведени 4 срещи за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии, с цел създаване и поддържане на активно сътрудничество, както и две национални инициативи на мрежата.

В периода 2022-2023 г. ОИЦ Перник ще продължи да предоставя безплатни услуги – разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ, предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, организиране на събития, включително и онлайн, за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ (присъствени или онлайн публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури. Предвижда се още събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ, разпространение на информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България, сътрудничество с управляващите органи на програмите и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им.

Експертите на ОИЦ – Перник подпомагат потенциалните кандидати и бенефициентите при работа с ИСУН 2020.

ОИЦ – Перник щеи участва в експертния състав (звеното за медиации и звеното за публични консултации) към регионалните съвети за развитие във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021 г. -2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции.