Днес изтича срокът на конкурса за старши юрисконсулт в ОДМВР – Перник

Днес изтича срокът на конкурса за старши юрисконсулт в ОДМВР – Перник

Изтича срокът на обявения конкурс за заемане на вакантната длъжност старши юристконсулт в отдел „Административен“ при Областната дирекция на МВР-Перник.

            Минимални и специфични изисквания за длъжността:

  1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител.
  2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър
  3. Минимален професионален опит – 1 /една/ година или минимален ранг – V – младши.
  4. Области на висшето образование – социални, стопански и правни науки.
  5. Професионално направление – право.
  6. Придобита юридическа правоспособност.

Начина за провеждане на конкурса, необходимите документи за участие, описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика и други подробности, могат да бъдат получени в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при ОДМВР – Перник на адрес: гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1, всеки работен ден от 08, 30 до 17, 30 ч. или на телефони 076/676274 и 076/676667.

Крайният срок за подаване на документите е до 18 април включително!