Бюджетът на Общината ще позволи решаването на някои наболели проблеми 

Бюджетът на Общината ще позволи решаването на някои наболели проблеми 

Цветислава Цветкова- кмет на община Трън, пред Днес и утре

-Госпожо Цветкова, с какво се различава макрорамката на бюджет 2022-ра с предходната година като размер на финансиране?

-Бюджетът на Община Трън, както всички общини в страната, е формиран съгласно  ЗДБРБ за 2022 г. Основните моменти в него са: увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи; увеличаване на ресурса за делегираните от държавата дейности по бюджетни функции; увеличаване на минималната работна заплата. Приходната част на бюджета за 2022 г. се формира на базата на: приходи от местни данъци и такси; общи допълващи средства за държавни дейности;  обща изравнителна субсидия за местни дейности и зимно поддържане и целева субсидия за капиталови разходи, както и преходен остатък. В резултат на всичко, изброено по-горе, макрорамката на Бюджета на общината за 2022 г. възлиза на 12 678 759 лв. и е с 3 млн. лева повече в сравнение с 2021 година

– Какви са приоритетите, които залага Община Трън в бюджета за 2022 г?

-Основен приоритет е запазването на делегираните от държавата дейности в максимален обем, като и решаване на някои наболели проблеми  в общината чрез използване на капиталовите средства. С бюджета за 2022 г. се предвиждат 1,730 млн. лв. за капиталови разходи по чл. 94 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и 1,230 млн. лв. за капиталови разходи по чл. 127 от ЗПФ, чрез които ще изпълним много малка част от инвестиционната ни програма. Средствата по чл. 127 в по големия си процент са предвидени за приключване на вече започнати през 2021 г. обекти. За съжаление много проблеми ще продължават да стоят пред ръководството на общината тази година.

– Имайки предвид някои проблеми с водоснабдяването по селата и факта, че мрежата на някои от тях не се стопанисва от „В и К“, залагате ли пари за ремонт тази година и къде?

-Този проблем, за съжаление, ще продължава да стои на дневен ред през тази и следващата година. Средствата за капиталови разходи са недостатъчни, няма предвидени към момента средства за ремонти на водопроводната мрежа в селата на общината. 

– Какви ремонти на улици са заложени за тази година?

– С  бюджета за 2022 г. ще ремонтираме части от улици в гр. Трън: ул. „Петър Асенов“, ул. „Народна воля“ и ул.“8-ми април“ в централната част на Трън. Заложили сме средства и за рехабилитацията на улиците „Граничар“ и „Нов живот в кв. „Мурговица“. Заложени са средства за ремонт на улици в селата Туроковци и Ярловци, които пострадаха при наводненията през 2021 г. Ще бъдат изградени подпорни стени в град Трън. Ще изпълним ремонти на сгради в град Трън  – подмяна на дограма с енергийно ефективна на спортната зала на ул. “Тако Пеев“ и основен ремонт на съблекалнята на футболното игрище намираща се на ул.“Юрий Гагарин“. Предвидили сме средства и за ремонт на покрива на сградата на бившия техникум. Освен това, ще се довършат започнатите обекти през 2021 г.  

– През настоящата година ще разчитате ли на финансова помощ от държавата за решаването на проблеми, за които е необходимо по-голямо финансиране?

-Изпълнихме укрепителните дейности на свлачище по пътя за с. Банкя, за които ни бяха отпуснати целеви средства от Междуведомствената комисия. В началото на 2021 г. Трън преживя доста сериозно по мащабите си и нанесените щети наводнение.  С получените през 2021 г. средства по Постановления на Министерски съвет успяхме да решим няколко важни проблема за град Трън – изграден бе нов мост на река Ерма за кв. „Мурговица“ и подпорни стени на реката в участъци, където  при обилни валежи и снеготопене се наводняваха дворове или се създаваше непосредствена опасност за жилищни сгради и живеещите в тях. Едно от сериозните ни постижения беше осигуряването на целеви средства, с които в момента се довършва довеждащият водопровод за град Трън. По този начин се решават три сериозни проблема – повишава се качеството на питейната вода в града, намаляват се загубите на вода от аварии в трудно достъпни участъци и се намалява активността на свлачищата по пътя за село Банкя.

За 2022 г. общинското ръководство има проектна готовност за ремонт на няколко важни обекта в общината, които включват както пътища, така и друга инфраструктура, за които, ако успеем да осигурим финансиране извън сега гласувания общински бюджет,  ще бъде от съществена полза за жителите и гостите на общината. По този начин ще направим Трън и общината привлекателни както за живеене, така и за туризъм.