Губернаторът на Перник, Кирил Стоев, свика Съвета по развитие

Губернаторът на Перник, Кирил Стоев, свика Съвета по развитие

 Областният управител Кирил Стоев проведе редовно заседание на Областния съвет по развитие, на което присъстваха представители на общините Перник, Брезник, Трън, Земен и Радомир, председатели на Общинските съвети в Перник, Радомир и Земен, председателят на Пернишка търговско-промишлена палата, представители на Областна администрация – Перник.

По време на заседанието бяха обсъдени и приети Областна стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.) и Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник (2022-2024г.).

Областната стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.) е разработена в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националния план за действие към нея за периода 2022-2023 г. Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Оперативното изпълнение на Областната стратегия на област Перник за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) ще се осъществява чрез краткосрочни общински планове за действие (ОПД), първият от които е за периода 2021-2023 г.

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Перник за периода (2022-2024 г.)  е разработена съгласно изискванията на чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредба за приобщаващото образование, съгласно които подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се осигурява от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. Стратегията е разработена въз основа на изготвените Анализи на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в общините на територията на област Перник: Община Перник, Община Брезник, Община Земен, Община Ковачевци, Община Радомир и Община Трън. Основните направления, залегнали в документа, са:

– Гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина и училище най-близо до неговото местоживеене и качествено образование, включително в електронна среда.

–   Приемане и зачитане уникалността на всяко дете и ученик и подкрепа на неговото личностно израстване, на които образователните институции трябва да откликнат по най- подходящия начин, чрез гарантиране на максимално развитие на неговия потенциал.

–  Професионално развитие и повишаване на педагогическите компетентности на работещите в образователните институции с оглед на откликване на необходимостта от осигуряване на обща и допълнителна подкрепяща среда на децата и учениците.