МИГ „Радомир – Земен“ ще строи мобилни къщи

МИГ „Радомир – Земен“ ще строи мобилни къщи

МИГ Радомир-Земен подписа административен договор с „Мобилни къщи“ ЕООД за финансиране по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Проектът „Инвестиционна подкрепа за Мобилни къщи ЕООД“ е иновативен за територията на МИГ Радомир-Земен. Ще се изгради производствен цех, представляващ съвременна и модерна база за производство на иновативни разгъваеми (сгъваеми) мобилни къщи, който да отговаря на критериите на европейските и световни пазари. Чрез инвестициите по проекта ще се въведат нови за предприятието продукти, които са нови и за територията на МИГ Радомир-Земен. Бенефициентът ще реализира инвестиционна дейност за производство на уникален продукт – дървени къщи с иновативни характеристики и функционалности на основата на местната идентичност и на потенциала на територията на МИГ – развитие на индустриално предприятие, при устойчиво използване на висококвалифицирания човешки потенциал на общината и ефективно оползотворяване на основен природен ресурс за региона, като основна суровина за производство. В резултат от подпомагането по проекта бенефициентът ще разкрие четири работни места. Общата стойност на инвестицията възлиза на 390 001,11 лева. Това е първият подписан за 2022 година от общо двадесет и четири административни договора за инвестиции в подкрепа на местната общност като МИГ Радомир-Земен ще продължава за работи за развитието на микропредприятията на територията на Общините Радомир и Земен. Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации, моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com,телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация може да бъде намерена на интернет mстраницата https://www.migradomir.org/