Община Перник организира отново мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци

Община Перник организира отново мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде на територията на град Перник на 06.04.2022 г. /сряда/ от 10.00 до 13.00 часа на адрес: гр. Перник – Център, ул. „Физкултурна“ (паркинга до музея) и от 13.30 до 16.30 часа в кв. „Изток“, ул. „Благой Гeбрев“ (пред кметство Изток). Домакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди и други.

Със сключването на договора с предмет на действие „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ Община Перник стана част от функциониращата от 2014г. Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда.