Изграждат 28 мобилни офиса към Националната служба за съвети в земеделието

Изграждат 28 мобилни офиса към Националната служба за съвети в земеделието

С проекта на постановление се разширява териториалният обхват на Националната служба за съвети в земеделието, като се изграждат 28 мобилни общински офиса. Новите териториални поделения ще бъдат мобилни и ще могат да достигат по-близо до фермерите, като предоставят консултантски услуги на малки стопанства в общините, включени в териториалния обхват на новосъздадените 28 офиса. Така ще се осигури пряк достъп на по-голям брой земеделски стопани и в най-отдалечените райони на страната до качествени консултантски услуги и съветническа помощ, свързани с устойчивото управление и ефективността на земеделските стопанства и с достигане до подпомагането по национални и европейски програми.

Мобилните поделения на службата ще предоставят съвети на земеделски производители, като за целта ще бъдат назначени допълнително експерти на срочни трудови договори.

Разходите за дейността на тези служители ще се осигурят с европейско финансиране по линия на сключен от Националната служба за съвети в земеделието административен договор от 22.11.2021 г. Той е сключен с Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г