КПКОНПИ иска над 19 милиона лева от съдружника на Божков Георги Попов

КПКОНПИ иска над 19 милиона лева от съдружника на Божков Георги Попов

КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната за отнемане на незаконно придобито имущество в общ размер на 25 265 915, 32 лв. Освен това ще бъдат внесени искови молби за установяване на конфликт на интереси по отношение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ Галин Николов, за образуване на производство за конфликт на интереси по отношение на зам.-министъра на околната среда и водите Тома Белев и на ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ – изпълнителния директор Наско Михов и неговия заместник Александър Николов, съобщиха от комисията.

На същото заседание се прие и решение за отправяне на препоръки в текстове от проекта на Закон за събиране на вземания по потребителски договори, внесен от Министерски съвет.

В Софийски градски съд се внасят две искови молби – едната е срещу Георги Попов и е на обща стойност от 19 147 186,25 лв. Той е обвинен от прокуратурата за участие в организирана престъпна група с ръководител Васил Божков. Претендират се и 17 недвижими имота, както и три моторни превозни средства.

Втората искова молба е срещу Николай Бардар на обща стойност 5 679 012,27 лв., като в нея е включена стойността на 7 недвижими имота и 2 моторни превозни средства. Той е обвинен от прокуратурата за длъжностно присвояване в особено големи размери. В Окръжен съд – Пловдив се внасят 3 искови молби, а в Окръжен съд – Сливен – една.

По отношение на Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА, е установен конфликт на интереси за това, че на 07.08.2020 г. е упражнил правомощия по служба в частен интерес на свързано с него лице. Той е предложил и назначил брата на своята съпруга на по-висока длъжност и съответно – с по-голямо месечно възнаграждение. В случая Николов е следвало да си направи самоотвод от конкретните си служебни правомощия. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв.

КПКОНПИ образува производство за конфликт на интереси срещу Тома Белев, заместник-министър на околната среда и водите. Поводът е постъпил сигнал, според който същият е председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на парковете в България“. Съобразно законовите си правомощия, Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органа по избора или назначаването им за предприемане на необходимите действия.

Образувано е и производство за конфликт на интереси по отношение на ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ – Наско Михов, изпълнителен директор, и Александър Николов, заместник-изпълнителен директор. Постъпил е сигнал, в който се съдържат твърдения за неправомерно облагодетелстване – сключване на договори с дружества, косвено свързани с тях.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството Комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Галин Николов, приетото решения на КПКОНПИ не е влязло в сила.

За Тома Белев, Наско Михов и Александър Николов конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в постъпили сигнали, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

По отношение на проектозакона за събиране на вземанията по потребителски договори, КПКОНПИ отправя препоръка към вносителя за включване на детайлна уредба по вписване и критериите към дейността на дружествата за събиране на вземания. Тази уредба не би следвало да се съдържа в подзаконов нормативен акт – така, както е предвидено – с приемане на Наредба от Министерски съвет в двумесечен срок, а трябва да залегне в самия закон. В противен случай се създават предпоставки за тълкуване, а оттам – и за прояви на корупционно поведение, предвид значимостта на тези обществени отношения, се посочва в решението на Комисията./Dnes.bg