Общинският съвет в Трън ще обсъжда на сесия утре отчета на Програмата за управление на общината за 2021 година

Общинският съвет в Трън ще обсъжда на сесия утре отчета на Програмата за управление на общината за 2021 година

За утре местният минипарламент в Трън е насрочил първата за тази година редовна сесия. Дневният й ред включва 13 точки. Общинските съветници ще обсъждат направените през 2021 г от „В и К“ инвестиции. Местните законотворци ще трябва да приемат годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2022 г. Те ще разгледат отчета за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2021г. -31.12.2021г. Обект на вниманието на местните законотворци ще бъде отчета на дейността на Общинско предприятие “Трънска гора“ за 2021година и отчета за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2021г. Наред с това общинските съветници ще обсъдят и не малко рутинни въпроса като: застраховка на имоти – частна общинска собственост, отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, определяне на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за общо ползване и за индивидуално ползване и други.