Общината огласи условията за получаване на петна за продажба на мартеници

Общината огласи условията за получаване на петна за продажба на мартеници

Във връзка с ежегодния празничен базар на мартеници, който ще започне от 21.02.2022 г. и ще продължи до 01.03.2022 г. включително, Община Перник уведомява всички търговци и производители на мартеници за условията, при които могат да поручат търговска площ.

Петната в Централната градска част: пл. Кракра – Централна алея и срещу Съдебна палата, кв.„Димова махала” и кв.„Тева” ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект на Община Перник. Местата ще отговарят на 2 /два/ кв.м. /2/1/м/, с изключение на тези пред Съдебната палата, които ще са по 1 /един/ кв.м. За целта е необходимо в заявлението за участие да се посочи в коя част на града ще се извърши продажбата на мартеници. На основание на подаденото заявление се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ – за ЦГЧ: Централна алея и Съдебна палата 8,00лв. на кв.м. на ден и 3,00лв.на кв. м. на ден за кв.„Тева” и кв.

„Димова махала” /на осн. чл. 22 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник/ НОАМТЦУТОП/.

I.Управителите на фирми е необходимо да приложат:

1.Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито, в което да е посочен ЕИК на фирмата.

II. Когато мартениците са собствено производство се изисква:

1.Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито.

– Когато има ТЕЛК – решение, копие от него се прилага за сведение и се връща при получаване на разрешението.

В заявлението, което се подава в деловодството на Община Перник задължително се посочва периода, за който ще се извършва търговската дейност, в коя част на града ще се продава, ако има ТЕЛК – решение се изписва № на ТЕЛК – решението. Приложеното копие на ТЕЛК – решение се връща при получаване на разрешението.

Едно физическо лице има право да ползва само един брой петно, на което лично да извършва търговска дейност. На търговец с подадено повече от един брой заявления, ще бъде разгледано и удоволетворено само 1бр. заявление.

При продажба на мартеници на територията на кв.„Изток“, заявленията се подават в кметството, а за кв.„Тева“ и кв.„ Димова махала“ – в Община Перник.

Без издадено разрешение продажбата е незаконна и при проверка от контролните органи нарушителите ще се санкционират.

Разпределянето на петната ще се извършва по входящия номер на подадените заявления. /Първото подадено заявление за мартеници ще отговаря на Петно №1 от схемата/.

Във връзка с противоепидемичната обстановка в страната, отстоянието между търговските маси ще бъде 1,5 м.

Приемането на заявленията ще започне от 07.02.2022 г.

Краен срок за приемане на заявленията – до 11.02.22 г. /или до изчерпване на местата/.

Община Перник уведомява всички търговци и производители на мартеници, които си подават заявления за търговска дейност на открито, че издадените разрешения ще се получават на 17.02.2022 г. и 18.02.2022 г. в деловодството на Община Перник лично от търговеца или упълномощено лице с представено нотариално заверено пълномощно и след представена квитанция за платена такса. Таксата се заплаща на касата на ОП „ОССТО”, каса №9, която се намира в деловодството на Община Перник.