ВиК дружествата ще бъдат компенсирани за повишените цени на електроенергията

ВиК дружествата ще бъдат компенсирани за повишените цени на електроенергията

ВиК дружествата ще бъдат подпомогнати за високите цени на елeктроенергията чрез специална програма. Това стана ясно след като Министерския съвет прие изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти, касаещо ВиК операторите.

Това решение произтича от необходимостта да бъде предоставена спешно пълна компенсация на дружествата от отрасъл ВиК за 2021 г. в допълнение на вече получената такава, касаеща всички небитови потребители.

Мярката за допълнителни компенсации се налага с цел допълване на формирания недостиг в паричните потоци и финансовия резултат на дружествата, произтичащ от разликата между фактическите разходи за електрическа енергия и много по-ниските такива, включени в цените на регулираните ВиК услуги на тези предприятия.

Индикативният общ размер на установените дефицити е до 61 млн. лв. Компенсирането на ВиК операторите ще се извърши въз основа на индивидуални договори между МРРБ и съответното дружество.

Основната цел е да бъде стабилизирано финансовото състояние на дружествата, които са принудени да вземат кредити за погасяване на просрочените им задължения за ел. енергия. Целта на финансовата подкрепа от държавата е да се осигури обезпечаване на възможности за гарантиране непрекъснатост и достъп до ВиК услуги. Компенсациите ще бъдат изплатени в срок до 31 март 2022 г.