Бюджет 2022 предвижда ръст на минималната заплата, безплатни градини, детска болница, по-високи пенсии

Бюджет 2022 предвижда ръст на минималната заплата, безплатни градини, детска болница, по-високи пенсии

В проекта за държавен бюджет се предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 на 710 лв., считано от 1 април 2022 г. Той беше обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество на дистанционно заседание. Законопроектът беше представен от вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, съобщиха от правителствената пресслужба.

Предвидено е увеличение на заплатите на педагогическите специалисти до 125% от средната работна заплата за страната.

90,0 млн. лв. са предвидени за повишаване ефективността на семейните помощи за деца. За целта от 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. – за получаване на пълния размер на помощта и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително – за получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта, както и за увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование.

Други 56,7 млн. лв. са за социално приобщаване и предоставяне на целенасочена и насърчителна подкрепа на уязвимите групи от хора с увреждания.

852,0 млн. лв. са заложени за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19.

267,2 млн. лв. са предназначени за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19, а други      352 млн. лв. за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19.

Предвидени са 20 млн. лв. за изграждане на Национална педиатрична болница.

За стимулиране на ваксинирането сред пенсионерите и изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите са предвидени 100,0 млн. лв.

В образованието, за издръжка на децата в детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, от 1 април 2022 г са предназначени 84,8 млн. лв.

В икономическата политика се предвиждат 410 млн. лв. за продължаване на мярката 60/40 за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца.

По отношение на данъчната политика през 2022 г. ще се запазят съществуващите данъчни ставки, като ще се премахне данъкът върху лихвите за физическите лица. Ще се предостави възможност за използване на ваучерите за храна и за погасяване на сметки за ползване за битови нужди електрическа енергия и вода, като стойността им се увеличи от 80 на 200 лв..

В разходите за енергетика са предвидени 481 млн. лв. за програми за компенсиране на разходите на електроразпределителните и електропреносни дружества и за небитовите крайни потребители.  450 млн. лв. са заложени за компенсиране на високите цени на тока и природния газ за небитовите потребители за първото тримесечие на 2022 г.

В областта на отбраната са предвидени разходи в размер на 1,73% от БВП за 2022 г.

В областта на вътрешния ред и сигурността са заложени разходи за увеличаване на лимита за облекло на униформените служители от 400 на 800 лв., както и за ремонти на техника и капиталови разходи.

Приоритетно е осигурено бюджетно финансиране в областта на културата, младежта и спорта, околната среда, туризма, икономиката и селското стопанство.  

В бюджета на НЗОК средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо 2021 г.

Заложеният в проекта резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи за 2022 г.,  е в размер на 174 075,5 хил. лв.

Проектозаконът е съставен при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%, предвижда се балансирано бюджетно салдо.

Проектът на бюджет на ДОО предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да се увеличат с 6,1%. Като се прибавят еднократните допълнителни суми към тях, се очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%. Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лв. без ковид добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни.

От 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392,57 лв. Паричното обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши на 710 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв. През 2022 г. за изплащане на пенсии са предвидени 14,119 млрд. лв. – с 1, 072 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през 2021 г.

От 1 април се предлага да се увеличи обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 650 на 710  лв.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 12,00 лв. на 18,00 лв., а максималният дневен размер се повишава от 74,29 лв. на 85,71 лв.

С проекта се предвижда от 1 април максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да се увеличи от 3 000 лв. на 3 400 лв. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводители  от 420 лв. на 710 лв.

След проведените дискусии Националният съвет за тристранно сътрудничество не е постигнал единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони.