Общинският съвет в Радомир подкрепи изграждане на фотоволтаични централи в общината

Общинският съвет в Радомир подкрепи изграждане на фотоволтаични централи в общината

На своето първо за годината редовно заседание радомирските общински съветници дадоха съгласие за разделяне на имоти общинска собственост, които са предмет на инвестиционно намерение на фирма „Струма Солар Плант“ ЕООД и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, за трайно ползване на общински имоти публична общинска собственост,  обединяване на имоти, предмет на инвестиционното намерение.

Докладната бе внесена от кмета Пламен Алексиев.

Фирма „Струма Солар Плант“ ЕООД  предвижда изграждане на фотоволтаични електроцентрали /ФтЕЦ/ и на прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване към електропреносната мрежа високо напрежение. Терените, на които фирмата възнамерява да изгради ФтЕЦ са в землищата на селата Друган и Чуковец, земята е десета последна категория. В землището на Друган теренът е с площ от 436 369 кв.м. в местността „Джоргови егреци“, а в землището на Чуковец, местността РИДО площта е 1270036 кв.м. Терените не попадат в защитени зони. Фирмата поема всички разходи по промени на кадастралната карта и кадастрални регистри.

Само 4 съветници се въздържаха при гласуването на решението, останалите са го подкрепили./Мироглед.бг