МС включи в програмата за компенсиране на небитови клиенти на електроенергия и месец декември 2021 година

МС включи в програмата за компенсиране на небитови клиенти на електроенергия и месец декември 2021 година

  Министерският съвет прие на днешното си заседание решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия за месеците октомври и ноември 2021 г. (одобрена и изменена също с решения на правителството N0 739 от 26.10.2021 г., № 771 от O6.11.2O21г. и N0 885 от 16 декември 2021 г.).

 В първоначалния вариант на програмата бе предвидено от нея да се възползват около 633 000 небитови клиенти, които получават компенсация от 110 лв./МWh. Предвиденият бюджет бе общо 450 млн. лева и обхвана период на подпомагане от 1 октомври 2021 г. до 30 ноември 2021 г. включително. Подкрепата бе насочена към всички небитови крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г и 33а, от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.

 С новите промени и допълнения се удължава срокът на действие на програмата за компенсации и за периода от 1 декември 2021 г. до 31 декември 2021 г., за да се преодолеят последиците от продължаващия висок ръст на цените на електрическата енергия на свободния пазар. Размерът на подкрепата за декември 2021 г. е фиксирана сума от 128,98 лв./МWh на база количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена „задължение към обществото“, и в сумата не е включен ДДС. Този размер на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса за декември (429.92 лв./МWh) и базовата цена 185.59 лв./МWh (средна цена базов товар, пазар ден напред, БНЕБ за юли 2021 г.). Компенсация за клиенти с цени под базовата цена не се предвижда.

 За реализиране на компенсирането се сключват от Министерството на енергетиката индивидуални договори с търговците на електрическа енергия, с доставчиците от последна инстанция, с производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, и с оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

 Информация за полагащата се компенсация се посочва във фактурите, издавани от доставчиците.

 Новите изменения и допълнения в програмата са част от целия пакет мерки, одобрен от правителството за компенсиране на индустрията и бита във връзка с високия ръст на цените на електроенергията и природния газ, в размер на 1.5 милиарда лева.