Община Трън направи неочакван подарък на трънчани!

Община Трън направи неочакван подарък на трънчани!

Общинската управа на Трън направи забележителен подарък на трънчани. На заседание на местния минипарламент бе приета  План – сметката за 2022 г. за необходимите средства за финансиране на трите вида услуги за 2022 година: събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат в населени места на територията на община Трън. Община Трън, както и всички общини в страната, изпитват финансови затруднения по ред причини. А с поскъпването на тока и други консумативи, финансовото положение на общините става още по-трудно. Въпреки това, кметът на пограничната община Цветислава Цветкова предложи да не се увеличава такса битови отпадъци. На сесията тя поясни, че за 2021г „налогът на физическите и юридически лица за такса битови отпадъци е бил в размер на 239608,00лв.  Към месец ноември 2021г събраната сума от такса битови отпадъци е 223 358,00 лв.  като в тази сума са включени и задължения от предходни години. Цветкова подчерта, че тези средства не са били достатъчни за покриване на действителните разходи на Общината. Планът за разходите за тази дейност, заложен от Общината за тази година, е бил 413 390,00лв.  Въпреки че средствата, необходими за обезпечаване на  услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения нараства, Цветкова предложи размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 г. да не бъде повишавана.  С оглед на това, кметът поясни, че е целесъобразно разходите в план-сметката за 2022 г. да се дофинансират от други приходи в общинския бюджет. „Затова предлагам размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 г. да не се променя, а да запази досегашния си размер“, заяви Цветкова. Тя аргументира предложението си така: „Прилагането на тази норма ще позволи размера на таксата за битови отпадъци да е в съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост и ще създаде по-оптимални условия за събираемост на таксата“. Предложението на кмета предвижда такса„битови отпадъци” да се определи пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти.

За жилищни и вилни имоти – 5 ‰ (пет промила) върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:

– за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и

инсталации за тяхното третиране – 3.25‰

-за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0.5‰

– за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.25‰

 За нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци – 5 ‰ (пет промила) върху отчетната стойност на фирмите и върху данъчната оценка на физическите лица, в т.ч.:

– за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 3.25‰

-за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0.5‰- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.25‰.

На въпроса- ще може ли Община Трън да осигури средства за дофинансирането на тази услуга, Цветислава Цветкова заяви: “Ще бъде трудно, но сме длъжни да се справим и съм сигурна, че ще успеем. Вместо да водим нескончаеми дела, за неплатени данъци, които в много случаи завършват със загуба за нас, по-добре да мотивираме хората и фирмите да си плащат данъците“.