Община Перник обявява подбор на образователни медиатори!

Община Перник обявява подбор на образователни медиатори!

Настоящата обява е за подбор на образователни медиатори – 1 броя, в изпълнение на проект № BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМЕИП), с бенефициент община Перник.

Основна цел на проекта е изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на ефективни мерки и дейности, насочени към социалното включване и личностно развитие на младите хора на територията на общината, със специален фокус върху уязвимите групи. С реализиране на проекта ще се надградят усилията на община Перник за подпомагане и развиване на младежките дейности в града, като се предвижда изграждане на нов модерен и съвременен младежки център, който да развива дейността си в няколко основни направления, включващи мерки за социално включване и приобщаване, обучителни и образователни модули, развиване на международни отношения с организации със сходна визия и мисия. Дейностите на младежкия център ще бъдат отражение на нуждите на младите хора, като същевременно ще се базират на съвременни обучителни програми, подпомагащи развитието на знания, умения и нагласи. Целевата група на Младежкият център ще бъдат младежите на възраст между 15 и 29 години като специален фокус ще бъде отделен на младите хора от уязвими групи, които са в риск – представители на етнически малцинства, младежи от социални институции, живеещи в отдалечени или слабонаселени райони, ученици застрашените и/или отпадналите от образователната система, както и онези, които по една или друга причина не успяват успешно да се адаптират към средата, в които живеят. Изграждането на инфраструктура подходяща за развитие и изява младите хора ще бъде съчетано и с осигуряване на необходимия квалифициран образователен персонал към младежкият център, който да бъде в постоянен контакт с представителите на целевите групи и да допринесе за постигане целите на проекта. В тази връзка община Перник търси да назначи способни, квалифицирани и с мотивация за работа хора за длъжността „Образователен медиатор“.

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 1 работно място.

Описание на длъжността:

Ролята на образователния медиатор се състои в това да насърчава децата и младежите от общността, в това число и представители на уязвими групи, активно да участват в инициативите, които Младежки център Перник организира.

Образователният медиатор ще работи приоритетно с представители на ромското етническо малцинство, като съдейства за разрешаването на наличните образователни, културни и социални проблеми на общността.

Образователният медиатор ще организира, подпомага и участва в провеждането на различни инициативи – културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения). В тези мероприятия ще имат възможност да се включват и родителите на децата и младежите и имат за цел да осмислят и запълнят свободното време на децата и младежите, да подпомогнат личностното развитие и социалната интеграция на младите хора.

Участва в дейности по социално сближаване и организиране на съвместни инициативи с представители на младежките центрове на Съвета на Европа изградени в България, в градовете Стара Загора, Пловдив, Враца, Добрич, Бургас, Габрово и Монтана.

Участва в международен обмен с представители на младежки центрове и организации от страните-донори на ФМЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), както и такива от страни членки на Съвета на Европа.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

-Завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;

-Владеене на английски език, с ниво на разбиране, писане и говоримо съответстващо на ниво B1 или по-високо;

-Не осъждани;

-Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Кандидатите следва да представят есе на тема „Предизвикателства пред социалната интеграция на младите хора от етническите малцинства“. Обем на есето: до 2 печатни страници.

Кандидатите следва да познават културните и социалните проблеми на етническите малцинства в това число и на ромската общност;

Кандидатите следва да владеят майчиния език на младежите от етническите малцинства в това число и на ромската общност;

Кандидатите следва да притежават добри комуникативни и презентационни умения;

Кандидатите следва да притежават организационни умения;

Наличие на компютърни умения и работа с интернет, електронна поща, социални мрежи;

Познания върху нормативни и стратегически документи свързани с прилагане на младежки политики;

Предимство при кандидатстването е наличието на опит в извършване на сходен вид дейности свързани с доброволческа дейност, участие в младежки инициативи, участие и работа по проекти, други подобни;

Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.

Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не отговарят на изискванията, посочени в обявата.

Документи за кандидатстване:

-Заявление за кандидатстване по образец;

-Автобиография на български език по образец;

-Есе на тема „Предизвикателства пред социалната интеграция на младите хора от етническите малцинства“;

-Копие на документ/и за завършено образование и придобита образователно-квалификационна степен;

Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове (английски език, Youthpass, други), доказващи придобити умения и опит;

-Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка), ако е приложим;

-Актуална снимка.

Място за подаване на документи:

Общинска администрация – Перник, Деловодство на адрес: гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1 А;

Документите следва да бъдат представени сканирани на ел. поща:  v.ivanova@pernik.bg или на хартиен носител в запечатан плик. На плика трябва да е изписана следната информация:

За участие в конкурс за подбор на „Образователен медиатор“

Име и фамилия, адрес и телефон на кандидата

Краен срок за подаване на документи: до 17:00 часа на 19.01.2022 г.

Лице за контакт: Вергиния Иванова, тел: 0884 458 758

Автобиография образец

Заявление_кандидатстване