Общинският съвет в Трън насрочи за утре втора за декември и последна за тази година сесия

Общинският съвет в Трън насрочи за утре втора за декември и последна за тази година сесия

Общинският съвет в Трън е насрочил за 30.12.2021 г. втора за декември и последна за 2021 година сесия.

В дневния ред на утрешното заседание са включени докладни, свързани с културния календар на читалище “Гюрга Пинджурова-1895” за 2022 година, актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2021 година и определяне на средствата за сметосъбиране и сметоизвозване, които ще се събират през следващата година.

 Както Днес и утре вече информира, по темата за цените за сметосъбирането и сметоизвозването в трънско Общината стартира на 26 ноември неприсъствено обществено обсъждане, заради пандемията, което приключва на 29 декември. Община Трън публикува на сайта си план-сметката за разходите за битови отпадъци и за поддържането на чистотата в обществените територии. Общинската управа апелира  повече жители, институции и фирми да изразят мнението си по този важен за всички трънчани проблем, какъвто е чистотата. От публикуваната на сайта на Общината информация става ясно, че за отиващата си 2021 г., размерът на данъка възлиза на 239 608 лева, съгласно действащите цени към този момент. Към месец ноември постъпленията в общинската хазна от този вид данък възлизат на 223 358 лева. В тази сума влиза платената такса смет не само за 2021 година, а и за предходни години. Тези средства,  обаче, а не са достатъчни за покриване на реалните разходи за сметосъбиране и сметоизвозване. Според разчетите на Общината, разходите за чистота възлизат на почти двойно по-голяма сума – 413 390 лева. Въпреки че разходите за поддържане на чистотата нарастват, Общината планира да определи такса, която не ги покрива изцяло.  Предвижда се разликата да бъде покрита от други приходи в общинската хазна.

Кметът на пограничната община- Цветислава Цветкова, предлага в докладна до Общинския съвет, размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 година да не се променя и да запази досегашния си размер. Това означава, че собствениците на имоти в трънско ще дължат такса смет в размер на 5 промила от данъчната оценка на жилищни, вилни и нежилищни имоти. Изключение се прави само за средно училище „Гео Милев“. Предложението на кмета на община Трън е то да бъде обложено с  такса в размер на 2,5 промила върху данъчната оценка на сградата. Остава на утрешната сесия местният законодателен орган на Трън да приеме предложението на кмета Цветкова.