Одобриха проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС

Одобриха проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС

Със свое решение правителството одобри, преди Коледа, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Въвеждат се в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 (Директива (ЕС) 2021/1159) и Директива 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (Директива ЕС 2019/2235).

Предвижда се освобождаване от ДДС при закупуването на стоки и услуги, предназначени за дарение от Европейската комисия или от агенция или орган, създаден съгласно правото на Европейския съюз, при изпълнение на задачи за справяне с последствията от пандемията COVID-19. Предвижда се и освобождаване от ДДС, което обхваща доставката на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава членка на ЕС или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана извън своята държава членка.

Със законопроекта се предлагат и промени, в резултат на констатирани несъответствия с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност. В тази връзка, се предлага да отпадне разпоредбата, с която ваучерите за храна са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери.

Заради необходимостта от привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС) с цел гарантиране принципите на правна сигурност и на неутралност на ДДС, с проектозакона са предвидени разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.

С проектозакона са направени и предложения за промени, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим извън и в Съюза, а така също и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Законопроектът съдържа и предложения за редактиране на разпоредби във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

С цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 с проектозакона се предлага удължаване на срока, за прилага намалената ставка от 9 на сто за някои стоки и услуги до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19.