Минималната заплата става 710 лева, увеличава се и минималната пенсия

Минималната работна заплата се увеличава от 650 лв. на 710 лв. от 1 януари 2022 г. Размерът от 710 лв. ще се запази и през 2023 и 2024 г. Това е записано законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г., който бе публикуван от Министерството на финансите заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. За 2022 г. се предвижда увеличение с 5 на сто на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в бюджетния сектор, включително и на средствата за осигурителни вноски, за всички структури, в които персоналът не е нает на минимална работна заплата.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г. е увеличен от 300 на 370 лв., считано от 25 декември 2021 г. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии за 2022 г. е увеличен от 1440 лв. на 1500 лв., считано от 25 декември 2021 г. В периода 2022-2024 г. е предвидено пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват от 1 юли на съответната година по така нареченото. швейцарско правило с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Новите моменти по отношение на осигурителната политика са: увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за целия период от 3000 лв. на 3400 лв.; увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв., до размера на МРЗ, приравнено на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв.; увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии на нивото на минималната работна заплата за 2022 г. – 710 лв., като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под определения размер.

За периода 2022-2024 г. политиката в областта на данъците ще продължи да се придържа към установените принципи и насоки през последните години. Основните цели са насочени към: поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, борбата с данъчните злоупотреби и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план. Запазват се основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост, пише още в документа.