Община Перник събира предложения за младежки инициативи

Община Перник събира предложения за младежки инициативи

Община Перник кани младежки организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, отговарящи на чл. 19 и чл. 20 от Закона за младежта и неформални младежки групи, както и организации – работещи с млади хора, регистрирани и осъществяващи дейност на територията на община Перник минимум 1 /Една/ година, да представят проектни предложения за младежки дейности и инициативи, които да бъдат включени в Общинския годишен план за младежта през 2022 г. и финансирани от Община Перник.

Повече информация може да бъде намерена на https://bit.ly/3CNMrdi