Приключи оценката на проектните предложения по две процедури по подмярка 5.1 за публичните кандидати

Приключи оценката на проектните предложения по две процедури по подмярка 5.1 за публичните кандидати

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по две процедури по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г.от приемите през 2020 г. и 2021 г. Това информираха от ДФ“Земеделие“.

 По две от процедурите оценителните комисии са приключили оценките за „Административно съответствие и допустимост“, както и „Техническа и финансова оценка“на проектните предложения, подадени от публични субекти по подмярка 5.1.

Предстои изпращане на писма за одобрение на одобрените кандидати. подписването на договори с кандидатите.

По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.001 – S2 по подмярка 5.1 в открития прием през 2020 г. са подадени 3 проектни предложения от публични субекти – Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. Д- р Г. Павлов“ (НДНИВМИ) и Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Определеният бюджет по приема е в размер на 9 387 840 лв. Проектните предложения са на стойност 8 100 580,59 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на 7 317 220.58 лв.

През 2021 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.004 по подмярка 5.1 в периода на приема от 09.02. до 10.06.2021 г. са подадени 2 проектни предложения – от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“.

Бюджетът по приема е в размер на 2 933 700лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектите е 1 876 229,63 лв., колкото е и цялата заявена от кандидатите сума.

Целите на процедурите са осигуряването на възможност на БАБХ и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности за засилване на контрола, повишаване на капацитета и оптимизиране на времето за реакция, което ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще. Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната и ранното предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления.

По процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003по подмярка 5.1 за проектни предложения, подадени от кандидати земеделски производители, приключи оценката за административно съответствие и допустимост. От 15 ноември 2021 г. започва следващият етап- „Техническа и финансова оценка“, като  всички проектни предложения са допуснати до него.

 Предстои да бъдат сключени договорите за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, които са преминали успешно и втория етап.