Тече традиционната акция „Зима“, предвидени са три кампании

Тече традиционната акция „Зима“, предвидени са три кампании

Традиционната акция „Зима“ започна на 1 ноември 2021 г. и ще продължи до 30 ноември 2021 г. при спазване на въведените противоепидемични мерки. В рамките й са предвидени три кампании, реализирани успешно през последните 6 години, информират от Областната дирекция на МВР в Перник

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ е насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Тя е планирана за времето от 1 до 10 ноември 2021 г. При регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания. Проверки по отношение наличието на регистрация и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника ще бъдат насочени към:

– спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;

– недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и ППС без необходимото оборудване;

– недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1 от Закона за движението по пътищата;

– недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години, в нарушение на чл. 80а, ал. 1 съответно т. 1 и т. 5 от ЗДвП;

– недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки в нарушение на чл. 106, ал. 2 от ЗДвП.

Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците, е предвидена за времето от 11 до 20 ноември 2021 г. Дейността ще бъде насочена към превенция на поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Контролът ще бъде фокусиран върху:

– спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак, на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.

– пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, както и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране неизползване на обезопасителни колани/системи/каски от пътници отношение ще се взима спрямо тях, когато са навършили 16 години и във всички случаи спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби;

– недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на ППС, като спрямо нарушителите се прилага нулева толерантност.

На 21 ноември е Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП, който по традиция се отбелязва и в храмовете на всички официални религии в страната.

Кампания „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците, е за времето от 21 до 30 ноември 2021 г. Дейността ще бъде насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Контролът ще се осъществява на подходящи места край пътя, с явно и видимо присъствие на полицейските органи. Специално внимание ще се обръща за движението на МПС през деня с включени светлини.

В хода на трите кампании на акцията са планирани минимум по една специализирана полицейска операция със съответната насоченост.

По време на акция „Зима“ ще се извърши оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще се изготвят предписания до собствениците на пътя.