Община Перник изгради 3 нови социални центъра за възрастни и хора с увреждания

Община Перник изгради 3 нови социални центъра за възрастни и хора с увреждания

  Община Перник изгради 3 нови социални центъра за възрастни хора по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд  за регионално развитие.

 Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 1 664 659,04 лв., от които 1 414 960,18 лв. финансиране от ЕФРР и 249  698,85 лв. национално финансиране.

 Основната цел на проекта е изграждане на центрове от резидентен тип в община Перник, чрез извършване на строително – ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване в две големи сгради общинска собственост.

 Новите обекти – „Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР), „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“(ЦГЛРФД) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (ЦГВХНС)- разполагат с обособени спални помещения със санитарни възли, всекидневна, кухня, трапезария, приемна, административен кабинет, стая за персонала. Те ще предоставят съвременни и качествени социални услуги за целевите групи на територията на общината.