Община Перник открива официално 3 социални центъра, по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“

Община Перник открива официално 3 социални центъра, по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“

  Днес,18 октомври,  Община Перник ще открие официално 3 нови социални центъра, които са изградени по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“. Събитието ще се проведе от 13:45 ч. пред сградата, намираща се в кв. „Христо Смирненски“ № 3, (сградата на бившата Втора поликлиника).

 В 14:30 ч. ще бъде посетен и вторият обект, реализиран по проекта – сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД , на ул. „Протожерица“ № 102.

Официалното откриване на социалните центрове се реализира в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0021-С01, Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на този проект е изграждане на центрове от резидентен тип в община Перник, чрез извършване на строително – ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване в две големи сгради общинска собственост. Чрез осигуряването на подходяща социална инфраструктура се гарантира предоставянето на услуги на възрастни хора и хора с увреждания.

Новите центрове са обособени на следните адреси:

– „Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР) –  кв.”Христо Смирненски”- № 3;

– „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“ (ЦГЛРФД) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (ЦГВХНС) – в сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ЕООД на ул. „Протожерица“ № 2.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта възлиза на  1 664 659,04 лева, от които: 1 414 960,18 лв. – финансиране от ЕФРР и 249 698, 85 лв. – национално финансиране.