Община Перник финализира проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“

Община Перник финализира проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“

Община Перник организира на 18.10.2021 г., от 13.00ч заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд  за регионално развитие. Пресконференцията ще се проведе в заседателната зала на Община Перник.

Ръководителят на проекта инж. Боянка Туджарова ще представи изпълнените дейности, постигнатите резултати и приноса на ЕС за реализирането на този важен за Перник проект.

 Основната цел на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“ е изграждане на центрове от резидентен тип в община Перник, чрез извършване на строително – ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване в две големи сгради общинска собственост.

Новият социален център – „Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР) се намира на адрес: кв.”Христо Смирненски”- № 3. „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“ (ЦГЛРФД) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (ЦГВХНС) са разположени в част от сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, която се намира на ул. „Протожерица“ № 2.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, предоставена по проекта, възлиза на 1 664 659,04 лева, от които 1 414 960,18 лв. е финансиране от ЕФРР и национално финансиране  – 249  698, 85 лв.