Административен съд – Перник се произнесе по жалби на собственици на имоти от община Перник за размера на такса битови отпадъци за 2021 година

Административен съд – Перник се произнесе по жалби на собственици на имоти от община Перник за размера на такса битови отпадъци за 2021 година

Административен съд – Перник се произнесе по делото, образувано по жалби на граждани против решението на Общински съвет – Перник за приемане и одобряване на план – сметка за 2021 година за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и определяне размера за такса битови отпадъци за 2021 година по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник.

Съдът отхвърля като неоснователни жалбите против частта по т. II, която  касае определянето на размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година за населените места на селата Кладница, Драгичево, Мещица и Студена, която произтича от Решението на Общински съвет Перник от 18.12.2020 г.

Съдът оставя без разглеждане, като недопустими, жалбите против т. I, която касае приемане и одобряване на план – сметката за 2021 година за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Без разглеждане е оставена и останалата част от т. II, касаеща определянето на размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Перник, с изключение на  с. Кладница, с. Драгичево, с. Мещица и с. Студена, от Решението на Общинския съвет от 18.12.2020 г.

Производството по административно дело № 3/2021 г., по описа на Административен съд – Перник,  в тази му част е прекратено.

Решението, в частта с която е оставено без разглеждане оспорването и частично е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата част с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.