Започна регистрацията и пререгистрацията на земеделските стопани!

Започна регистрацията и пререгистрацията на земеделските стопани!

Започна регистрацията и пререгистрацията на земеделските стопани за стопанската 2021/2022 година, съгласно изискванията на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в България.  Това напомнят от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

.Ежегодно, по реда на тази Наредба, от 1 октомври  регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица представят актуална информация за дейността си чрез попълване на анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин и издава справка генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.

Земеделски стопани, които ползват земеделски земи, трябва да вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване през съответната година съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри и в електронен вариант (версия zp_v29_4-32bit и версия zp _v29_4-64bit);

Съгласно чл. 8, ал. 7 от Наредбата, анкетните формуляри се заверяват от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката се представят от земеделския стопанин или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в Областната дирекция „Земеделие“.

От ОД”Земеделие” напомнят, че съгласно Наредбата, земеделските стопани, които не извършат тази регистрация не могат да кандидатстват за финансиране по различните програми!