204 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

204 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

  62 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряването на здравословни и  безопасни условия на труд е извършила Инспекцията по труда през август в предприятията на територията на област Перник.

Най-много са извършените проверки, свързани с издаване на разрешения за работа по чл.302/303 от КТ. 12 от проверките са по изпълнение на издадени предписания за отстраняване на нередности. 12 са по постъпили искания и сигнали на граждани. 4 са по чл. 327 от КТ, 3 са свързани с разследване на трудови злополуки, 2 са по искане на работодатели и други.

В резултат на упражнения контрол от страна на трудовите инспектори през месец август, са констатирани 204 нарушения. От тях 57 са свързани със спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 30 са по безопасност на работното оборудване и технологии, 15 по хигиена на труда, 99 по ТПО и 3 по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

През месец август Инспекцията по труда е съставила 2 акта за установяване на административни нарушения.  Единият е свързан с нарушение на нормите регламентиращи трудово-правните взаимоотношения. Другият акт е за нарушение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът, който е извършила Дирекция „Инспекция по труда” в Перник за месец август показва, че по време на проверките, трудовите инспектори са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. В това число- работа без трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и нарушенията, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд