Общината с позиция за продажбата на Стоматологичната поликлиника

Общината с позиция за продажбата на Стоматологичната поликлиника

И общински съветници, и граждани отдавна проявяват интерес към продажбата на бившата Стоматологична поликлиник в Перник. Проблемът бе повдигнат и на последното зкедание на местния законодателен орган. Общинският съветник Милан Миланов заяви, че тя е изтъргувана за едва 1,5 милиона лева.

Ситуацията в момента коментира и в отговор на отправено питане на общински съветник заместник кметът Стефан Кръстев.

„Във връзка с отправено запитване, относно продажбата на Стоматологичната поликлиника в гр.Перник, Ви уведомявам, че съгласно Решение №510 по протокол №4 от 15.03.2010 г. Общински съвет – Перник променя правния статут на имота от публична в частна общинска собственост на базата което е съставен Акт за частна общинска собственост №6445 от 22.03.2010 г., утвърден от Кмета на Община Перник, за терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 5871.504.1104 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Перник, с адрес на имота: ул.„Св.св. Кирил и Методий” №55, гр.Перник, територия: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект, комплекс за задравеопазване, площ: 7105 кв.м, стар номер: 1867, квартал: 14, парцел: ХХVII, в едно със СГРАДИ с идентификатори: 55871.504.1104.1, със застроена площ 489 кв.м; на един етаж; 55871.504.1104.2, със застроена площ 702 кв.м; на шест етажа; 55871.504.1104.3, със застроена площ 54 кв.м; на един етаж; Всички с предназначение: Здравно заведение.

С Договор за учредяване на право на строеж върху недвижим имот от 2000 г. е учредено право на строеж за построяване на двуетажна сграда със застроена площ от 250 кв.м. През 2005 г. е сключен Анекс за удължаване срока на построяване на сградата до 2007 г. През 2007 г. е сключен Договор за учредяване право на пристрояване и надстрояване върху недвижим имот частна общинска собственост към обект: „Сграда за обслужващи дейности“.

Следва да се отбележи, че „Медико-Дентален център 1 – Перник“ ЕООД не е притежавал собственост върху терена както и, че с Решение №512 по Протокол №5, т.26 от проведено заседание на 27.04.2017 г. Общински съвет – Перник изважда от дълготрайните материални активи на търговското дружество, недвижим имот, представляващ обект – Стоматологична поликлиника със РЗП-6 354  кв.м.

Община Перник е предприела всички законови действия за оспорване на процедурата.“

Припомняме, че през август 2019 година сградата бе обявена за продажба от НАП при първоначална цена 3 206 278 лв.  Шестетажното здание е разположено до възлово кръстовище в квартал „Димова махала”, като към него има и две масивни помощни постройки. Поликлиниката е построена през 1988 година и преди демократичните промени в нея са се помещавали кабинетите на всички стоматолози в града. Сега сградата е почти празна.